3. HAFTA PROGRAMI

Oymak GRUBU

Teknik Bilgiler > Tekmil Verme Ekip (15 dk.)

Marşlar > İzci Marşı (Yollar uzun) (20 dk.)

Alkışlar > Damdan düştü bir kurbağa (10 dk.)

Teknik Bilgiler > İzci Türeleri (20 dk.)

Atıcılık > Dart Eğitimi (20 dk.)

Erdemler Eğitimi > Peygamber Efendimiz'in Savaşları (15 dk.)

Teknik Bilgiler > Tekmil Verme Ekip (15 dk.)

Marşlar > İzci Marşı (Yollar uzun) (20 dk.)

Alkışlar > Damdan düştü bir kurbağa (10 dk.)

Teknik Bilgiler > İzci Türeleri (20 dk.)

1. İzci, sözünün eridir. Şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar.

2. İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.

Atıcılık > Dart Eğitimi (20 dk.)

Erdemler Eğitimi > Peygamber Efendimiz'in Savaşları (15 dk.)

Saff suresi 4. Ayet-i Kerime
Allah, kendi yolunda (birbirine) kurşunla kenetlenip kaynaşmış bir yapı gibi saf
halinde (kendi yolunda) savaşanları sever.

İlgili Hadis

Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah yolunda yaralanan hiçbir yaralı
yoktur ki, kıyamet günü, yarası kanıyor olarak gelmiş olmasın, bu kanın
rengi kan renginde, kokusu da misk kokusundadır."

HadisNo : 992
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resulullah (sav)`dan bir gün sordular: "Ey Allah`ın Resulü! Allah yolunda
yapılan cihada hangi amel denk olur?" "(Başka bir amelle)" dedi, "ona güç
getiremezsiniz!" Soruyu soranlar ikinci ve hatta üçüncü sefer tekrar
sordular. Resulullah her seferinde aynı cevabı verip: "(Bir başka amelle)"
ona güç getiremezsiniz!" dedi ve sonra şunu ilave etti: "Allah yolundaki
mücahidin misali gündüzleri ve geceleri hiç ara vermeden oruç tutup, namaz
kılan, Allah`ın ayetlerine de itaatkar olan ve Allah yolundaki mücahide
cihaddan dönünceye kadar namaz ve oruçtan hiç gevşemeyen kimse
gibidir."
HadisNo : 994

Konu Özeti

Cihad, Arapça cehd sözünden gelir. Cehd et; gayret göster, çalış çabala, sabret demek.
Cehd et, haydi bakalım sınıfını geç, cehd et şu işi başar, cehd et biraz daha sabret, şunu
elde et şeklinde biz de kullanırız. 1
Gerek strateji ve harp taktikleri, gerekse dinî ve siyasî sonuçları bakımından büyük
önem taşıyan Hz. Peygamber’in gazvelerinin amacı, küfür ve bâtılın zulmünü ortadan
kaldırmak, İslâmiyet’in yayılmasına engel teşkil eden unsurların tahakkümüne son
vermek, yeryüzünde Hakk’ı yüceltmek, fitne ateşini söndürmek, insanları maddî ve
mânevî baskılardan kurtarmak ve İslâmî gerçekleri onlara duyurmaktır. Rasûl-i Ekrem
müslümanlara  düşmanla gereksiz yere vuruşmayı değil; şartlar oluşup da savaş
kaçınılmaz hale gelince sabredip direnmelerini tavsiye etmiştir (Buhârî, Cihad 112,
156; Müslim, Cihad 19, 20).
Resulullah (s.a.a)’in bizzat kendisinin katıldığı savaşlara “Gazve” denir. Hz.
Peygamber’in zamanında O’nun emriyle vuku bulan savaşlara “Seriyye” denir.
Peygamber efendimizin gazveleri (savaşları)

1 http://www.iskenderpasa.com/023D4F57-7D27-41A4-8DD1-84B1B260198A.aspx

1. Bedir Savaşı (624)
Nedenleri
 Müslümanların Mekke’yi ekonomik bakımdan zayıflatmak istemeleri. Bu amaçla,
Mekke’nin ticaret kervanlarını durdurup mallarına el koyarak Mekke ticaretene darbe
vurmak istemişlerdir.
 Muhacirlerin Mekke’de kalan mallarını almak istemeleri
Mekkelilerin müslümanları yok etmek istemeleri
 Sonuçları
 Bedir Savaşı; Müslümanların kazandığı ilk zaferdir.
 Müslümanların kendine olan güveni arttı.
 Şam ticaret yolunun denetimi müslümanların eline geçti.
İslam savaş hukukunun temeli atıldı.
 Savaş sonucunda elde edilen ganimetler paylaşıldı.
 Medine şehir devletinin prestiji arttı. 
İslamiyet hızla yayılmaya başladı.
Mekkeli esirlerin on müslüman çocuğa okuma yazma öğretmeleri koşuluyla serbest
bırakıldı
Esir ve kölelerin durumu ortaya çıktı.
 Uhud savaşının başlamasına neden oldu.
 2.Uhud Savaşı (625)
Nedenleri
 Müşriklerin Bedir savaşında aldıkları yenilginin öcünü almak istemeli 
Zengin bir Mekke kervanının müslümanların eline geçmesi
 Sonuçları 
Müslümanların elde ettikleri ilk yenilgidir 
Peygamberimizin amcası Hz. Hamza şehit oldu.
Peygamberimiz yaralandı.
Mekkeliler, savaşta galip gelmelerine rağmen, kesin bir sonuca ulaşamadılar.

Bu olay, en çok Yahudileri sevindirdiğinden ve Müsriklere yardırm ettiklerineden
peygamberimiz bazı Yahudileri Medine’den sürdü.
 3. Hendek Savaşı (627)
Nedenleri
Medine’den sürülen bazı Yahudilerin Mekkelileri kışkırtmaları
Mekkelilerin Müslümanlara kesin bir darbe vurmak istemeleri
NOT: Selman-ı Farisi adlı İranlı bir müslümanın önerisi üzerine Medine’nin etrafında
hendekler (çukurlar) kazıldı.
 Sonuçları
 Mekkeliler, şimdiye kadar alışkın olmadıkları bu savaş taktiği nedeniyle başarsız
oldular.
 Mekkelilerin müslümanlar üzerine düzenledikleri son saldırıdır.
 Bu savaştan sonra Mekkeliler savunmaya, Müslümanlar saldırıya geçtiler.
Mekkelilere yardım ettiklerinden dolayı bütün Yahudiler, Medine’den sürüldüler.
 4. Hudeybiye Barışı (628)
Nedenleri
 Peygamberimiz ve arkadaşlarının Mekke’ye, hac yapmak amacıyla gitmek istemesi
 Mekkelilerin, Müslümanlara hac iznini vermek istememeleri
Mekkelilerin barış teklifinde bulunmaları
  Antlaşmanın Maddeleri
Her iki taraf istedikleri kabileyle ittifak yapabilecekler
Hac ziyareti bir yıl sonra yapılacak
 Müslüman olan Mekkeliler, Medine’ye kabul edilmeyecek
 Her iki taraf birbirleriyle on yıl savaşmayacak
 
 Sonuçları
  Mekkeliler, bu antlaşma ile Medine İslam devletini hukuken tanımış oldular

 Antlaşma maddeleri, önceleri müslümanların aleyhine gibi gözükmesine rağmen daha
sonra müslümanların yararına dönüşmüşlerdir.
 Antlaşma sonucunda Mekke ile Medine arasında yakınlaşma doğdu.
 Mekkeliler arasında İslamiyet hızla yayıldı.
İslamiyet Arabistan yarımadasında hızla yayıldı.
Peygamberimiz civar krallara ve valilere İslam’a davet mektupları gönderdi.
5. Hayber’in Fethi (629)
Nedenleri
 Şam ticaret yolunun Yahudilerin denetimine girmesi
 Hendek savaşında, Hayber Yahudilerinin Mekkelilileri kışkırtmalarından dolayı
cezalandırılmasının gerekliliği
 Sonuçları
 Hayber kalesi feth edildi
Şam ticaret yolunun denetimi kesin olarak müslümanların eline geçti.
 Mute Savaşı (629)
Nedenleri
İslam’a davet için Bizans’ın Basra valisine gönderilen elçinin öldürülmesi
 Bir müslüman keşif kolunun Gassanilerce pusuya düşürülerek öldürülmesi
 Sonuçları
     Bizans ordusu sayıca çok olmasına rağmen, iki ordu birbirini kesin olarak
yenemediler.  Müslümanlar çok kayıp verdiğinden, müslümanlar açısından sonuç
bakımından olumsuz oldu.
Bizansla müslümanların yaptığı ilk savaştır.
İlgili hikaye

Bedir Savaşında cemaatle namaz
Namaz kılmak o kadar önemlidir ki, eğer imkân varsa savaşta bile namazı terk
etmemek gerekir. Nitekim Peygamberimiz (a.s.m.) ve güzide sahabeleri Bedir
Savaşı’nın en çetin anında bile cemaatle namaz kılmışlardı. Müşrik ordusu
Müslümanlardan üç kattan daha fazlaydı. Tam bir ölüm kalım mücadelesi veriliyordu.
Ama Allah Resulü ve ashabı canlarını kurtarmaktan ziyade, Allah’ın huzurunda yan

yana, omuz omuza namaz kılmayı seçmişlerdi. Yarısı namaz kılarken diğerleri
savaşmış, namaz kılanlar savaşırken diğerleri namazlarını cemaatle eda etmişlerdi. Bu
husus, Kur’ân’da şöyle anlatılmaktadır:
“Savaşta mü’minler arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir
kısmı seninle birlikte namaza dursunlar ve silâhlarını da yanlarına alsınlar. Onlar secde
ettikten sonra geri çekilip düşmana karşı dursunlar ve yerlerine henüz namaza
durmamış olan diğer topluluk gelsin. Onlar da tedbirli şekilde ve silâhlarını yanlarına
alarak seninle beraber namaz kılsınlar.” (Nisa Sûresi, 102)
Müslümanların bir kısmı namazdayken bir kişiye altı düşman düşüyordu. Buna
rağmen Müslümanlar mağlûp olmamışlar, kesin bir zafer kazanmışlardı.
Namazı Yaşayanlar/Said Demirtaş/Nesil Y
İlgili Oyun

1. Oyun -BOM (konu anlatımında)
Lider konuda geçen kelimelerden bazılarını kağıtlara yazar. Bu kağıtları
katlayıp karışık bir şekilde izcilere dağıtır. Lider konuyu anlatırken kendisine
çıkan kelimeyi duyan çocuk “BOM” der ve kağıdı masaya getirir. Konu bitince
kağıtlar tekrar katlanıp izcilere dağıtılır. İzci, eline gelen kelimeyi arkadaşlarına
anlatmaya çalışır.
2. Oyun-Kart oyunu
İzciler iki takıma ayrılır. Her takımdan birer kişi sırasıyla kart çeker. Kartlarda
anlatılan kelimenin 3 özelliği yazar. Örn: anlatılacak kelime “SELMAN-I
FARİSİ” 3 özellik de “1.sahabi 2.İran asıllı 3.savaşta hendek açılmasını teklif
eden kişi” olacak şekilde kartlar hazırlanır. İzci çektiği kartı takımına belirlenen
süre de anlatır. Takım arkadaşları bilirse 1 puan kazanmış olurlar. Sırasıyla iki
takım da anlatırlar. En çok puan kazanan takım kazanır.

İlgili Sohbet
https://www.youtube.com/watch?v=bh4FdlK66Jk

İlgili Çizgi Ffilm
https://www.youtube.com/watch?v=2DrczdHQSSc

İlgili Şiir

Mekke’nin Fethi

Gül ey Mekke! Gün senin
günündür
Gün senin fetih günündür.
Gül ki, bu dönüş sanadır.
Baksana,
Dün bağrından koparılan yiğitler
dönüyor sana
Erak topraklarını savuran rüzgar
dönüyor önce
Ardından büyük bir birlik;
Başlarında Halid bin Velid!
Arkadan ey Mekke!
Senin topraklarında yaşarken
Rabbim Allah’tır dedi diye
sövülen,
İşkence gören,
Her tarafı kıpkızıl kurban taşları
gibi
Kan içinde kalan muhacirler
geliyor.
En önde Zübeyr bin Avvâm
geliyor
Hani sekiz yaşında müslüman
olan
Hani onbeş yaşında senden
koparılan
Amcası onu bir hasıra sarmıştı
hani
Ateş dumanına tutmuştu
Küfre dönsün diye.
Ama o dönmedi küfre
Ve peygamber yıldızlarından biri
olarak
En önde sana dönüyor ey
Mekke!
Sonra bir bölük halinde Beni
gıfarlar geliyor!
Bayrakları Ebu Zer Gıfari’nin
elinde…
Şu müslüman oluşunu Kâbede
ilan edince
Bayılana kadar dövülen Ebu Zer
geliyor.
Eslemler geliyor bölük halinde
Müzeyneler bin kişilik alayla
geçerken çölden

Tekbir sesleri geliyor göklerden
Ey Mekke başka kimi
bekliyorsun söyle!
Hz.Hamza’yı mı?
Musab bin umeyr’i mi?
Onlar,
Şehitler ordusuyla tebessüm
ediyorlar sana
Ve baksana
Gözleri ışıl ışıl
sana yaklaşan ve tozu dumana
katan
bir alayı seyrediyorlar
Kapkara bir taşlığı andıran bu
alay da kim
Bir hareketlilik semada…
Bunlar ölüme susamış savaş
erleri Ensâr!
Ve en ortada simsiyah sarığıyla
Yâr!
O an Peygamberler ayakta,
Melekler ayakta
Şehitler ayakta…
Ey Mekke Kalkabilirsen sen de
kalk
Çünkü gönüllere safâ geliyor
Hazreti Muhammed Mustafa!
Geliyor
İşte Rasulullah’ın nur yüzü
göründü.
İşte Rasulullah bakıyor.
Başında yemen işi simsiyah bir
sarık.
O Alnındaki nura kurban olalım.
Rasulullah Kâbe’ye bakıyor.
Ve işaret ediyor Hz. Bilâl’e…
Bilâl, Kabe-i Muazzamâ’nın
üzerinde…
Şimdi Bilâli dinlesin yer ve gök.
Dursun Ali Erzincanlı

Değerlendirme Soruları
? Müslümanlar ne zaman savaşa başvururlar?
? Allah yolunda savaşın önemi nedir?
? Peygamber Efendimizin katıldığı savaşlar nelerdir?

Öğrendiklerimiz

? İslamda savaş ve önemini
? Peygamberimizin katıldığı savaşları
? “Seriyye” ve “gaza” yı
? Bedir, Uhud, Hendek ve Mute savaşlarının, Hayber2in fethinin, Hudeybiye
barışının neden ve sonuçlarını öğrendik.